2002_02_25_Ski_Christan_Markus - Go-Run-A-Mountain